Louis Vuitton - Common and Sense Magazine

Marguerite sauvage margueritesauvage 07
Marguerite sauvage margueritesauvage 05
Marguerite sauvage margueritesauvage 06

Illustration of Louis Vuitton collection for Common and Sense Magazine.